Avustukset ja apurahat

Mitä ja ketä tuemme?

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät säästäväisyyttä, taloudellista kasvatusta, tutkimusta tai muuta elinvoimaisuutta ja hyvinvointia säätiön toimialueella. Säätiö voi osallistua erilaisiin kehityshankkeisiin myös yhteistyössä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Avustusten hakijoina voivat olla yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja yksityiset henkilöt.

Avustusta hakiessaan hakijan on esitettävä selvitys siitä, miten hanke tai projekti liittyy säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön maantieteellinen toimialue on entisen Mietoisten Säästöpankin toimialue Varsinais-Suomessa (Mynämäki, Masku, Nousiainen). Näin ollen hakijan tai hankkeen täytyy maantieteellisesti liittyä tähän alueeseen voidakseen saada säätiön apurahaa tai avustusta.

Hakuaika

Säätiön jakaa apurahoja ja avustuksia lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa toteutettavan keskitetyn haun kautta, mutta säätiö voi yksittäistapauksessa myöntää apurahan tai avustuksen myös hakuajan ulkopuolella tapahtuneen haun perusteella.

Tiedot myönnetyistä avustuksista tullaan julkaisemaan säätiön verkkosivuilla.

Apurahojen ja avustusten yleiset hakemus­vaatimukset

Apurahojen ja avustusten hakemuksissa yleisinä ja kaikkia koskevina vaatimuksina pidetään seuraavia asioita:

 • Hakemukset on tehtävä Säätiön kotisivujen (mietoistenspsaatio.fi-verkkosivun) kautta toimivassa verkkopalvelussa.
 • Kutakin hakijaa kohden hyväksytään vain yksi hakemus, jonka toteutus voi olla kestoltaan 1–3 vuotta. Haettava avustus tai apuraha on mahdollista jakaa eri käyttökohteisiin, jotka tulee eritellä hakemuksessa.
 • Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä peräkkäisinä vuosina samalle hakijalle.
 • Hakemuksen on kohdistuttava tulevaan toimintaan.
 • Hakemuskohde on nimettävä lyhyesti ja ymmärrettävästi.
 • Säätiön tuki ei lähtökohtaisesti voi olla hakemuskohteen ainoa rahoituslähde. Muilta rahoittajilta haetut tai saadut avustukset tai apurahat ja oma varainhankinta on mainittava hakemuksessa.
 • Hakemusliitteiden on oltava pdf-muotoisia tiedostoja. Monisivuisen asiakirjan (esim. tilinpäätös) on oltava yhtenä tiedostona.
 • Puutteellisesti täytettyä tai puutteellisin liittein varustettua hakemusta ei käsitellä.
 • Mietoisten Säästöpankkisäätiöllä on oikeus pyytää täydentämään hakemusta, jolloin täydentäminen on tehtävä 2 viikon kuluessa täydennyspyynnöstä.
 • Säätiö edellyttää kaikilta tukea saaneilta tahoilta viestimään siitä aktiivisesti omissa informaatiokanavissaan.

Säätiö ei myönnä avustuksia

 • poliittiseen toimintaan
 • uskonnolliseen toimintaan
 • Ay-toimintaan, yritysten perusliiketoimintaan
 • yksityishenkilöiden sosiaaliperusteiseen tukemiseen
 • valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja kustannuksiin

Hakemuksiin vaadittavat liitteet

Avustushakemus

 • selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
 • toiminnantarkastuskertomus
 • taiteen hankkeiden osalta työsuunnitelma ja mahdolliset referenssit

Apurahahakemus

 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • tiedot mahdollisista muista rahoittajista
 • hakijan tieteelliset julkaisut
 • työn ohjaajan lausunto sekä suositukset
 • hakijan / työryhmän jäsenten CV:t
 • tieteellisten hankkeiden osalta tutkimussuunnitelma
 • urheiluseuraan kuuluvan hakijan on liitettävä hakemukseensa myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan suositus.
 • hakemuksessa mainitun, hakijan harjoittelua ohjaavan ja valvovan opettajan tai valmentajan lausunto on liitettävä hakemukseen.
 • suunnitelma hakemuskohteena olevasta toiminnasta on eriteltävä hakemuksessa tai sen liitteessä, esimerkiksi urheilijan on selvitettävä tavoitteensa sekä harjoittelu- ja kilpailusuunnitelmansa

Lähetä hakemus

Kevään 2024 apurahojen ja avustusten hakuaika alkaa 15.02.2024 ja hakea voi 31.03.2024 asti.